این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > مراحل پس از پذیرش مقاله
.: مراحل پس از پذیرش مقاله

  •  واریزهزینه ثبت نام در همایش 

  •  تکمیل فرم تعهد مقالات پذیرفته شده

  •  در صورت پذیرش مقاله به صورت سخنرانی، پاورپوینت تهیه گردد.

  •  در صورت پذیرش مقاله به صورت پوستر، بر اساس فرمت همایش، پوستر تهیه گردد.(فرمت پوستر)