این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > مراحل پس از پذیرش مقاله
.: مراحل پس از پذیرش مقاله

  • پرکردن فرم تعهد
  • اقدام به واریز وجه
  • در صورت پذیرش مقاله به صورت سخنرانی، پاورپوینت تهیه گردد.
  • در صورت پذیرش مقاله به صورت پوستر، بر اساس فرمت موجود، پوستر تهیه گردد.(فرمت پوستر)