این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مقالات منتخب همایش

چاپ مقالات منتخب همایش در رشته کشاورزی در مجله "اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی" با درجه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ مقالات منتخب همایش در  رشته کشاورزی در مجله فارسی زبان "اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی" با درجه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیبازگشت1393/11/11