این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

لیست مقالات برتر

اسامی مقالات برتر به قرار ذیل می باشد.

سخنرانی برتر :

خانم میترا نوری با عنوان مقاله "بررسی تاثیر نانولوله های کربن بر جداسازی وانیلین در سیستم دو فازی آبی پلیمر -  پلیمر"

پوستر برتر :

آقای احمد بیرانوند با عنوان مقاله "سنتز نانو رزین تبادل کاتیون بر پایه استایرن
دیوینیل بنزن جهت استفاده در غشا های تبادل کاتیون"بازگشت1395/12/07