این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


اعضای محترم هیات علمی تمام وقت واحد شهرقدس می توانند از تسهیلات رایگان ارائه یک مقاله در اولین همایش ملی فناوری نانو (5/اسفند/95 ) با شرایط زیر استفاده نمایند:
  1. مقاله ارائه شده بصورت سخنرانی باشد.
  2. عضو هیات علمی نفر اول ارائه دهنده مقاله باشد.


بازگشت1395/10/11