این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 با توجه به استقبال و درخواست دانشجویان و اساتید محترم مهلت ارسال مقالات به اولین همایش ملی فناوری نانو تا پانزدهم بهمن ماه 1395 تمدید گردید.
بازگشت1395/08/19