این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مقالات برجسته همایش

چاپ مقالات برجسته همایش در مجله "Journal of nanostructure in Chemistry "با درجه علمی ISI

با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دارای امتیاز مجله "Journal of Nanostructure in chemistry"با رتبه علمی ISI می باشد، مقالات برگزیده و منتخب همایش در این مجله به چاپ خواهد رسید.بازگشت1395/02/15